7. juli 2017

Vårt verdigrunnlag

TPO har sin forankring i det klassiske-humanistiske menneskesynet, som legger til grunn at menneskeverdet er konstant, ugraderbart, betingelsesløst, ukrenkelig og umistelig. TPO forutsetter at forsvarlig og godt arbeid er forankret i fornuftig kombinasjon av faglighet, lovlighet og gode etiske overveielser.

TPO vil som hovedregel arbeide for at tjenestemottakere i størst mulig grad skal fungere på sine naturlige arena som: hjem, hjemmeskole og eget nærmiljø. Hensikten med å gi tjenestemottakere tilbud om skole, avlastning eller annet i regi av TPO skal blant annet ses i denne sammenheng.

TPO mener at det i tillegg til de teoretiske og tekniske ferdighetene er nødvendig med praktiske ferdigheter for å gi gode og forsvarlige tjenester. En forutsetning for de praktiske ferdighetene er at ansatte har moralsk integritet, evner å være prinsippfast, konsistens, upartiskhet, rettskaffen, pålitelighet, empati, og egenskaper beslektet med/avledet av disse.

TPO vil som hovedregel arbeide for brukermedvirkning, men ser likevel at dette ikke kan være et ubetinget mål. En forutsetter at det er gode og fornuftige begrunnelser for at tjenestemottaker skal medvirke, d.v.s. begrunnelser som har forankring i det humanistiske paradigmet.

Mennesker i en solnedgang