7. juli 2017

Brukere

Elever og brukere

TPO gir tilbud til mennesker med ulike former for psykososiale vansker. Blant de som søkes inn er det både personer med og uten diagnoser. Problemområder som går igjen er: atferdsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, ADHD, lærevansker, skolevegring, aggresjonsproblematikk mm,

Det er viktig for TPO er å kunne møte og forholde seg til mennesket bak den enkelte elev/bruker, uavhengig av diagnose eller problematikk.

Personalet vil sammen med bruker/elev jobbe for å videreutvikle den enkeltes ressurser og muligheter, samtidig som en forsøker å kompensere for mangler og avlære uhensiktsmessig atferd og strategier.

Aktuelle arenaer

  • TPOs skolelokaler
  • TPOs boliger
  • Elevens hjemmeskole
  • Hjemme hos elev/bruker
  • Hensiktsmessige kultur- og fritidsarenaer
  • Annet

Transport

Elever i TPOs skoletilbud vil vanligvis få dette gjennom skoleskyssordning i regi av sin hjemkommune.

Som hovedregel er det foreldre/pårørende som er ansvarlig for transport til/fra andre tilbud.

TPO kan også sørge for transport, både til skolen og andre tilbud, dersom dette avtales særskilt.

Barn og unge med psykososiale vansker