7. juli 2017

Botilbud

TPO har ulike former for botilbud for barn, ungdom og voksne med behov for botrening, og/eller med behov for ulike former for oppfølging og omsorgstiltak m.m. Alle boligene er døgnbemannet med tett individuell oppfølging og tilrettelegging.

De fleste beboerne deltar i ulike former for dagtilbud (skole, arbeid eller tilrettelagte aktivitetstilbud). Det legges også til rette for at beboerne skal kunne benytte seg av ordinære aktiviteter og tjenester ellers i samfunnet.

Innholdet i botilbudet tar utgangspunkt i den enkeltes behov og situasjon. Det legges stor vekt på at beboerne skal utvikle og opprettholde ferdigheter som kan bidra til et greit funksjonsnivå, både i forhold til boevne og ellers.

En grei døgnrytme hvor en er oppmerksom på forskjellen mellom hverdag og helg, samt muligheter knyttet til fritid og ulike årstider, er med å legge gode rammer for innholdet i botilbudet.

En av Senter for Tilpasset Opplærings boliger