7. juli 2017

Avlastning

Senter for Tilpasset Opplæring gir tilbud om avlastning. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på forskjellige måter.

Avlastningstiltak gis vanligvis i en av TPOs avlastningsboliger, men kan også organiseres på annen måte. Omfanget på tilbudet tilrettelegges ut fra den enkeltes behov, og kan således variere fra timebasert avlastning til døgn, helger, og ferier.

Selv om avlastningstilbud i utgangspunktet er rettet inn mot brukerens pårørende/familie, vil tilbudet alltid bli tilrettelagt med sikte på at det også skal være et gode for brukeren. Det legges stor vekt på at avlastningen skal oppleves som noe trygt og godt, med innhold som er tilpasset den enkeltes behov og situasjon. Hvis det er hensiktsmessig, legges det til rette for at brukeren skal kunne opprettholde aktiviteter og sosiale bånd under avlastningsoppholdet.