7. juli 2017

Ansatte

TPO legger vekt på at personalet skal være godt kvalifisert til å utføre oppgavene de skal løse. Det er et mål å ha bredde i personalgruppa, noe som gjenspeiles i personalets utdanning, erfaring, interesser, kjønn og alder,

Blant TPOs ansatte finner man sosionomer, lærere, barnevernspedagoger, samfunnsvitere, vernepleiere og noen med bakgrunn i politiet. Det er også noen dyktige ufaglærte miljøarbeidere med relevant erfaring.

God moralsk integritet vektes som en viktig egenskap i TPO.

TPO har knyttet til seg et eksternt faglig nettverk med: psykolog, lege og fysioterapeut.

Senter for Tilpasset Opplæring er opptatt av at personalet skal være godt kvalifisert